Our social:

TIN MỚI NHẤT

Thứ Sáu, tháng 11 02, 2018

Hình ảnh hoàn thiện các hạng mục Nhà ở tại dự án Khu dân cư An Thịnh


Các hạng mục đã hoàn thiện:

Biệt thự L-213

Nhà H-48 và Nhà C-126

Nhà A-136

Nhà K-249

Nhà D-21

Nhà B-145

Nhà G-124

Nhà A-139

Nhà C-52

Thứ Năm, tháng 11 01, 2018

Thứ Tư, tháng 9 13, 2017

Thứ Năm, tháng 8 17, 2017

Thứ Ba, tháng 8 15, 2017

Thứ Hai, tháng 8 14, 2017

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh mời họp Đại hội cổ đông năm 2017

Căn cứ mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh tiến hành mời họp Đại hội cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian và địa điểm họp: 10 giờ 00, ngày 29 tháng 08 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh (số D14-15-16 đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.)

- Nội dung: 

  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
  • Báo cáo kiểm toán năm 2016.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát 2016.
  • Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2017.
  • Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  • Bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Danh sách cổ đông hiện có: 77 người.

- Điều kiện cổ đông tham dự họp:

  • Tất cả các Cổ đông của Công ty đại diện từ 5.000 cổ phần trở lên (gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/08/2017.
  • Cổ đông chưa đủ điều kiện tham dự hoặc không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Hồ sơ mời họp Đại hội cổ đông đã được gửi đến tất cả các Cổ đông theo danh sách.

Đính kèm sau đây là các văn bản gồm: Thông báo, Giấy đăng ký, Giấy uỷ quyền.