Our social:

Thứ Hai, tháng 1 17, 2022

Các hạng mục đang xây dựng và hoàn thiện tại công trình KDC An Thịnh
Đổ bê tông sàn mái hạng mục A-128
Hạng mục E-84
Hạng mục E-46 và E-47
Hạng mục C-63 và C-62
Hạng mục L-221 (Biệt thự)
Hạng mục M-229 và M-230 (Biệt thự)
Hạng mục L-195 (Biệt thự)
Hạng mục H-168
Hạng mục B-163
Hạng mục A-153
Hạng mục E-94
Hạng mục C-142 và C-143
Hạng mục B-165 và B-166